Regulamin strony hejdzieciaki.pl


Art. 1. [Informacje podstawowe]


1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: hejdzieciaki.pl (zwanej dalej „Stroną”).
2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez stronę internetową https://hejdzieciaki.pl Szkoła tańca SQŁAD
Dorota Jastrzębska-Sabała, Ul. Koncertowa 10f, 05-552 Łazy, NIP 113-234-22-12
3. Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem:
◦ poczty e-mail:jastrzebskasabala.dorota@gmail.com(preferowany sposób kontaktu),
◦ korespondencyjnie na adres: Dorota Jastrzębska-Sabała, Ul. Koncertowa 10f, 05-552 Łazy
4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 20.03.2023 r.


Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]


1. Strona zawiera: podstawowe informacje o prowadzonej przeze mnie działalności tzn. bloga autorskiego w tematyce koordynowania zabaw dla dzieci, poradniki, filmiki instruktażowe oraz pomysły na spędzanie aktywnie czasu z dziećmi, blog oraz sklep internetowy.
2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
◦ w ramach sklepu internetowego: sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy; sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do treści cyfrowych Usługodawcy;
◦ publikacji komentarzy;
◦ dostępu do darmowych materiałów w formie treści cyfrowych
3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.


Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]


1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
◦ urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
◦ przeglądarkę internetową,
◦ pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
◦ adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie, możliwości pobrania darmowych materiałów
◦ do odtworzenia materiałów z bloga lub sklepu będziesz potrzebował oprogramowania pozwalającego odtworzyć pliki w formatach: pdf, docx, xml.
2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym. 


Art. 4 [Sklep internetowy]


1. [Składanie zamówień]:
◦ Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
◦ Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
◦ Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
◦ Zamówienia na poszczególne publikacje Usługodawcy są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
◦ Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionej publikacji na koncie użytkownika.
◦ Dostęp do publikacji na koncie może być ograniczony czasowo w ramach sprzedawanych przez Usługodawcę subskrypcji.
2. [Dokonywanie płatności]
◦ Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
◦ Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
3. [Udostępnienie zakupionych treści]
◦ Usługodawca sprzedaje treści cyfrowe zapisane w popularnych formatach.
◦ Zakupione treści są udostępniane każdemu użytkownikowi na jego
e-mail podany w zamówieniu
◦ W przypadku problemów z otrzymaną publikacją (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się z Usługodawcą.
4. [Pozostałe informacje]
◦ W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
◦ Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (1) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (2) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.

Art. 5 [Prawa konsumenta]


1. Postanowienia art. 6 – 8 poniżej, mają zastosowanie względem konsumentów oraz podmiotów korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.


Art. 6 [Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy]


1. Nieważne czy jesteś konsumentem, czy przedsiębiorcą – przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarłeś wykupując usługi płatne, w terminie 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wystarczy złożyć mi drogą mailową lub pisemną oświadczenie z którego będzie wynikać, że odstępujesz od umowy zakupu danej usługi. W swojej wiadomości/piśmie wskaż proszę swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu oraz adres e-mail) oraz podaj mi informację o zakupionej usłudze, od której odstępujesz. Możesz skorzystać z znajdującego się pod Regulaminem formularza, ale nie jest to obowiązkowe.
3. Termin 30 dni uważa się za zachowany, jeśli wyślesz mi wiadomość e-mail lub pismo (listem poleconym) przed upływem 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a ja zobowiązany będę do zwrotu na Twoją rzecz środków finansowych, które zapłaciłeś. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni, od otrzymania przeze mnie odstąpienia, w ten sam sposób w jaki otrzymałem od Ciebie pieniądze, chyba że w sposób niebudzący wątpliwości ustalimy inaczej.


Art. 7 [Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową]


1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
5. Domniemania określone w ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania, jeżeli:
◦ środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
◦ konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
6. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
◦ Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
◦ Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
◦ Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
◦ Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
▪ Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
▪ Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
▪ brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
▪ brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany towaru,
▪ z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
◦ Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
7. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:
◦ Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
◦ Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
◦ Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
▪ doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
▪ Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,
▪ brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
▪ brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,
▪ z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
◦ Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.


Art. 8 [Postępowanie reklamacyjne]


1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę.
2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług możecie kierować na adres: jastrzebskasabala.dorota@gmail.com
3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych zobowiązany jesteś podać:
◦ dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
◦ dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli zidentyfikować transakcję,
◦ powód reklamacji, a w przypadku gdy powołujesz się na wady fizyczne towaru, także dokumentację fotograficzną wad,
◦ Twoje żądania
4. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązany jesteś podać:
◦ dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
◦ opis powodów reklamacji,
◦ Twoje żądania, propozycje i wnioski.
5. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
6. Postanowienia szczególne względem konsumentów:
◦ Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
◦ Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
◦ Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
◦ Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
◦ Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
◦ W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
◦ Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Art. 9 [Rozwiązywanie sporów]


1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


Art. 10 [Ochrona danych osobowych]


Informacje w zakresie ochrony danych osobowych, które przetwarzam za pośrednictwem Strony, znajdziecie w Polityce prywatności pod adresem: https://hejdzieciaki.pl/polityka-prywatnosci/


Art. 11 [Zmiany regulaminu]


Zastrzegam sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Jeśli dokonałeś zakupów przed zmianą Regulaminu, a dokonana przeze mnie zmiana Regulaminu mogłaby negatywnie wpłynąć na Twój interes prawny, to w takim przypadku zmienione postanowienia Regulaminu nie znajdą zastosowania.


Art. 12 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]


wzór oświadczenia:
[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: …* tu wskazujecie swoje dane. 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data